Välkommen!

Psykoterapi

Människan har alltid levt i relationer och har varit och är beroende av dessa relationer för sin hälsa och överlevnad. Forskning visar allt tydligare hur vår både fysiska och psykiska hälsa påverkas av hur vi har det i familjen och med de människor som är viktiga för oss. Ur en familjeterapeutisk synvinkel är det alltid flera som är berörda, när någon mår dåligt. Ofta finns inga enkla förklaringar vad gäller orsak och verkan.

Som familjeterapeut arbetar jag med att förstärka och frigöra inneboende möjligheter till ett bättre fungerande samspel mellan individer, som är betydelsefulla för varandra. Det kan vara extra viktigt att arbeta familjeterapeutiskt vid ex. parproblem, generationsproblem, krisreaktioner, problem i föräldraskapet, svåra sjukdomar, förluster och sorgereaktioner.

När det gäller parsamtal arbetar jag dels med traditionell familjerådgivning utifrån de problem paret beskriver, dels med Emotionellt fokuserad parterapi.

Emotionellt fokuserad parterapi

Håll om mig, sju livsavgörande samtal om kärlek Emotionellt fokuserad parterapi (EFT: emotionally focused therapy for couples) är en parterapimetod som arbetar mera på djupet vad gäller parternas känslor gentemot varandra. Metoden utarbetades i Kanada i början av 80-talet av professor Sue Johnson vid University of Ottawa. Denna terapimetod är vetenskapligt prövad och den har gedigna och mycket goda forskningsresultat. Bl.a. framgår det av genomförda studier, att 73 % av paren visade en varaktig positiv förändring efter genomgången terapi. I korthet bygger metoden på att när paret får problem, minskar tryggheten och tilliten i relationen. För att kunna hantera en sådan situation fastnar paret lätt i ett samspelsmönster eller en ”dans”, som upprepar sig om och om igen när problem uppstår. Parterapin går ut på att tillsammans med paret förstå denna ”dans”/mönster och återskapa trygghet och tillit i relationen genom att hjälpa paret att mer och mer våga visa varandra sina mer sårbara känslor, önskningar och behov.

Boken ”Håll om mig, sju livsavgörande samtal om kärlek” är en självhjälpsbok som bygger på tankegångarna i Emotionellt fokuserad parterapi, se www.ordglobforlag.se. Se även Länkar & Litteratur.